USLOVI KORIŠĆENJA

USLOVI KORIŠĆENJA PORTALA RADILICA.RS

Opšte odredbe:

Ovim Uslovima korišćenja Portala Radilica.rs (U daljem tekstu: Uslovi/Uslovi korišćenja) regulišu se prava i obaveze vezane za korišćenje portala Radilica.rs (u daljem tekstu: Portala) od strane korisnika portala (u daljem tekstu: Korisnik), a u skladu sa zakonom.

Portal je vlasništvo kompanije Web Media Factory doo Beograd-Zemun, Radenka Miševića 4b, 11080 Zemun, Republika Srbija, PIB: 111028244, Matični broj: 21415839 (u daljem tekstu: Kompanija) i pruža usluge oglašavanja korisnicima portala.

Uslovi korišćenja Portala odnose se na neograničeni broja lica – korisnika Portala za sve radnje koje preduzimaju i vrše na Portalu u vlasništvu Kompanije. Kompanija može zaključiti poseban ugovor sa korisnikom u vezi sa delatnošću portalu, u kom slučaju važe odredbe tog ugovora. Za sve što posebnim ugovorom nije regulisano primenjuju se odredbe ovih Uslova korišćenja Portala.

Pristupom i korišćenjem Portala u vlasništvu Kompanije, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te se na taj način smatra da je zaključen adhezioni ugovor – Ugovor po pristupu – o korišćenju portala sa Kompanijom kao pružaocem usluge na Portalu.

Korisnici Portala dužni su da redovno prate Uslove korišćenja i smatra se da su u svakom trenutku upoznati sa njegovim odredbama, te da ih razumeju u potpunosti i da su saglasni sa njima. Kompanija, kao vlasnik Portala zadržava pravo izmene ili dopune ovih Uslova korišćenja, u svakom momentu, jednostrano i bez prethodnog obaveštenja Korisnika i nije odgovorna za nastale posledice koje mogu proisteći iz promena odredbi Ugovora o uslovima korišćenja.

Svako korišćenje Portala u celosti ili bilo kog njegovog dela od strane Korisnika, a koje nije u skladu sa zakonskim odredbama i ovim Uslovima, smatraće se zloupotrebom pružene usluge i kršenjem istih.

Kompanija preko Portala pruža usluge bliže opisane ovim Uslovima u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o oglašavanju, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i ostalim odredbama iz drugih propisa pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima a odnose se na usluge koje pruža Kompanija.

Usluge Kompanije:

Kompanija putem Portala pruža usluge koje se temelje na oglašavanju potrebe za zaposlenjem neodređenog ili određenog broja lica i pregleda slobodnih radnih mesta i konkurisanja na poslove, u celini prema sadržaju koji je opredeljen od strane korisnika i postojećem sadržaju koji je nastao na osnovu javno dostupnih podataka i podataka koje su sami korisnici uneli.

Usluge Kompanije nisu zamena za posredovanje u zapošljavanju ili bilo koje druge usluge koje nisu predviđene u Uslovima korišćenja.

Kompanija nije autor oglasa, ne učestvuje u njihovom kreiranju, niti garantuje za tačnost informacija koje su predstavljene u javno objavljenom sadržaju na Portalu. Tačnost i isključivu odgovornost za sadržaj imaju lica – Korisnici portala koja su sadržaj objavila na Portalu.

Kompanija putem Portala omogućava korisnicima pristup sadržaju koji je kreiran od strane Korisnika i javno dostupan na Portalu, bez ikakvog plaćanja za to.

Svi tekstualni i drugi unosi na Portalu, objavljeni od strane Korisnika, u bilo kojoj formi na Portalu, moraju biti istiniti i ispravni. Korisnik Portala je saglasan da za istinitost podataka, koja podrazumeva tačnost koja dolazi iz opšteg i/ili ličnog iskustva i ispravnost podataka, koja podrazumeva gramatičku tačnost, u potpunosti odgovara.

Kompanija ima apsolutno pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Portala, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja u bilo kojoj formi.

Kompanija može da, sadržaj u kome se nalaze pravopisne ili gramatičke greške, u cilju održavanja kvaliteta usluge, ispravi, odnosno izvrši lekturu istih, na način da one ne utiču na smisao postavljenog sadržaja.

Korisnici koji koriste usluge Kompanije na Portalu, dužni su da se jasno identifikuju kako bi bez ograničenja mogli koristiti uslugu oglašavanja na Portalu, u skladu sa Zakonom.

Osim usluge oglašavanja slobodnih radnih mesta, Kompanija kao vlasnik Portala može pružati i druge usluge korisnicima, kao i drugim pravnim licima i preduzetnicima (reklamiranje, postavljanje promotivnih tekstova i sl.),  u okviru postavljenog sadržaja na Portalu.

U cilju pružanja ugovorene usluge, Kompanija može postavljeni sadržaj plasirati na druge Portale i sajtove u svrhu promocije usluge koju pruža. U tom slučaju, postavljeni sadržaj može biti izmenjen od strane Kompanije, a u cilju bolje promocije postavljenog oglasa, čime se ne utiče na suštinu sadržaja.

Korisnici portala:

Korisnici portala, u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, mogu biti: neregistrovani korisnici i registrovani korisnici.

Korisnicima Portala ne smatraju se pravna lica i preduzetnici koji se reklamiraju na sajtu putem formi reklamiranja predviđenih od strane Kompanije vlasnika Portala.

Neregistrovani korisnici Portala predstavljaju neograničeni broj lica koja posećuju Portal u smislu Uslova za njegovo korišćenje. Neregistrovani korisnici u potpunosti besplatno koriste Portal, nemaju obavezu registracije i prijave na Portal.

Registrovani korisnici Portala mogu biti fizička i pravna lica i preduzetnici koja Portal koriste u skladu sa Uslovima korišćenja. Registrovani korisnici su lica čiji pristup Portalu podrazumeva registraciju i prijavu u skladu sa načinom funkcionisanja Portala.

Registrovani korisnik prilikom registracije na Portalu imaju mogućnost izbora korisničkog imena i lozinke, koji služe za prijavu i rad na Portal. Kompanija ni na koji način suštinski ne utiče na izbor korisničkog imena. Ograničenje u smislu izbora korisničkog imena može biti ukoliko je željeno korisničko ime već dodeljeno drugom korisniku Portala.

Registrovani korisnik Portala prijavom na Portal pristupa nalogu kreiranom na Portalu.

Registrovani korisnik može objavljivati sopstveni sadržaj na Portalu, komentare i komunicirati sa drugim registrovanim koriscnicima i/ili razmenjivati sopstveni sadržaj sa drugim registrovanim korisnicima putem predviđenih formi. Kompanija se neće smatrati odgovornom za sadržaj koji Korisnici međusobno razmenjuju putem predviđenih formi kao ni za pravne posledice razmene takvog sadržaja.

Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju čiji je autor. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Portal. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani Korisnik koji je sadržaj postavio.

Celokupan sadržaj koji registrovani Korisnik objavi na Portalu, Kompanija suštinski ne modifikuje, ne menja, niti na bilo koji drugi način remeti suštinu objavljenog sadržaja, te za sadržaj objave, kao i za sve pravne posledice koje proisteknu iz njega, isključivu odgovornost snosi registrovani Korisnik. Kompanija zadržava pravo, ali ne i obavezu, da izvrši lekturu i ispravku gramatičkih i pravopisnih grešaka, na način na koji to ne utiče na sadržaj objave registrovanog Korisnika, a u cilju održavanja kvaliteta usluge koju pruža putem Portala.

Kompanija može postavljeni sadržaj plasirati na druge Portale i sajtove u svrhu promocije usluge koju pruža. U tom slučaju, postavljeni sadržaj može biti izmenjen u cilju bolje promocije postavljenog oglasa, čime se ne utiče na suštinu sadržaja postavljenog na Portal.

Sadržaj koji registrovani Korisnik postavlja na Portal, ne ograničava da isti sadržaj objavi ili saopšti javno na nekom drugom mestu.

Registrovani korisnik može, bilo kada, bez bilo kakvog prethodnog obrazloženja ili obaveštenja Kompaniji, izmeniti ili ukloniti sadržaj koji je postavio na Portal. Sadržaj koji je predmet izmene ili uklanjanja, biće tretiran u skladu sa odlukom egistrovanog Korisnika i takav sadržaj će istog momenta biti izmenjen ili uklonjen. Ovo ne uključuje sadržaj koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu i na čiji sadržaj Kompanija ne može da utiče.

Registrovani Korisnik može bez prethodnog obrazloženja ili obaveštenja Kompaniji, obrisati svoj nalog na Portalu. Ovim činom se smatra da je ukinut status registrovanog Korisnika.

Registrovani korisnici – fizička lica, su potencijalni kandidati, odnosno kandidati, za prijavu na postavljeni sadržaj od strane Registrovanih korisnika – pravnih lica/preduzetnika. Fizička lica mogu biti rezidenti i nerezidenti.

Fizička lica koja Portalu pristupaju registracijom i prijavom, to čine u potpunosti bez novčane ili bilo koje druge naknade.

Registrovani korisnik – fizičko lice može biti samo lice koje je navršilo 15 godina i poslovno je sposobno.

Fizičko lice – kandidat, unosi lične podatke, koji se tretiraju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Fizičko lice – kandidat može dodavati sopstveni sadržaj, pretraživati oglase za posao, vršiti prijave na oglase za posao, komunicirati sa drugim registrovanim korisnicima putem prilagođenih formi na Portalu. U pogledu kreiranja sadržaja, fizičko lice – kandidat može dodavati sopstvene biografije i/ili vršiti kreiranje sopstvenog profila kroz dostupne forme na Portalu i umrežavati se sa drugim kandidatima i/ili pravnim licima. Fizičko lice – kandidat može sačuvati određeni oglas u zbirku (bazu) na svom profilu, u cilju lakše pretrage celokupne baze podataka Portala, kao i vršiti sve ostale radnje dostupne na Portalu, a koje su namenjene fizičkim licima – kandidatima.

Fizičko lice – kandidat dodavanjem sopstvenog sadržaja saglasan je da taj sadržaj mora biti verodostojan, istinit i potpun. Kandidat može u svakom momentu, bez prethodnog obrazloženja ili obaveštenja Kompaniji, obrisati svoj nalog.

Kompanija  kao vlasnik Portala, tretira podatke o fizičkim licima – kandidatima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Kompanija vrši obradu neophodnih podataka o ličnosti, na zakonom predviđen i dozvoljen način, u srazmeri sa svrhom obrade.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su ili mogu biti: Ime, prezime, email adresa, IP adresa pristupa Portalu i ostali podaci koje registrovani korisnik – fizičko lice postavlja na Portal.

Kompanija, u skladu sa Zakonom o zašititi podataka o ličnosti, predstavlja rukovaoca podacima o ličnosti, i sa njima postupa u skladu sa zakonskim odredbama.

U slučaju da registrovani korisnik – fizičko lice smatra da neko zloupotrebljava njegove podatke i kontaktira ga drugim povodom, koji nije predmet oglasa, može o tome obavestiti Kompaniju putem maila: radilica.rs@gmail.com

Registrovani korisnici – pravna lica i preduzetnici su rezidenti i nerezidenti koji oglašavaju potrebu za radnim angažovanjem putem Portala.

Registrovani korisnici – pravna lica su poslodavci, odnosno pravna lica koja pružaju uslugu zaposlenja, odnosno posredovanja u zapošljavanju ili druga pravna lica i preduzetnici, koja u u skladu radnopravnom normativom Republike Srbije nude usluge zaposlenja.

Registrovani korisnici – pravna lica/preduzetnici koriste usluge Kompanije putem Portala, na osnovu cenovnika Kompanije. Registrovani korisnik – pravno lice/preduzetnik u obavezi je da upisuje tačne, važeće i potpune informacije o pravnom licu, kao i da ih ažurira na Portalu ukoliko dođe do njihove promene. Registrovani korisnik – pravno lice/preduzetnik odgovara za istinitost, potpunost, tačnost i verodostojnost unetih podataka.

Ukoliko se utvrdi suprotno, Kompanija zadržava pravo prekida korišćenja usluga, i preduzima druge pravne mere u cilju zaštite, a koje proističu iz Zakona.

Registrovani korisnici – pravna lica/preduzetnici imaju mogućnost objave sadržaja, pretraživanja baze fizičkih lica – kandidata, upotrebe dostupnih podataka u vezi sa njima, a sačinjenih putem kreiranih formi Portala ili samostalno kreiranih.

Registrovani korisnici – pravna lica/preduzetnici se mogu umrežavati i komunicirati putem korisničkog profila kroz dostupne forme na Portalu sa ostalim korisnicima.

Registrovani korisnik – pravno lice/preduzetnik se obvezuje da će sve usluge na Portalu koristiti u dobroj nameri i jedino i isključivo u svrhu pronalaženja odgovarajućih kandidata, bez zloupotrebe ličnih podataka registrovanih korisnika – fizičkih lica. Svako korišćenje informacija suprotno Uslovima korišćenja za sobom povlači odgovornost u skladu sa Zakonom. Kompanija se neće smatrati odgovornom ukoliko Registrovani korisnik – pravno lice/preduzetnik izvrši bilo kakvu zloupotrebu ličnih podataka fizičkih lica. Isključiva odgovornost u slučaju takve zloupotrebe je na Registrovanom korisniku – pravnom licu/preduzetniku. Registrovani korisnik je saglasan da Kompanija može koristiti njegov žig (logo) u cilju vizuelizacije objavljenog oglasa na Portalu.

Postavljanjem sadržaja na Portal, Registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Kompaniju da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

 

 

Objava oglasa:

Kompanija vlasnik Portala je prenosilac oglasne poruke objavljene od strane Registrovanih korisnika – pravnih lica/preduzetnika. Odobravanje objave oglasne poruke na Portalu vrši se od strane administracije Portala.

Kompanija zadržava pravo da oglas, bez bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja, ne objavi na Portalu. Osim toga, Kompanija zadržava pravo, ali ne i obavezu, da izvrši lekturu i ispravku gramatičkih i pravopisnih grešaka, a u cilju održavanja kvaliteta usluge koju pruža putem Portala.

Ne smatra se vršenjem posredovanja u zapošljavanju prenošenje oglasne poruke od strane Kompanije.

Eventualno zaključenje ugovora kojim se stupa u radnopravni odnos u smislu zakonskih odredbi je u isključivoj nadležnosti lica koje takav pravni posao preduzimaju, te Kompanija ni na koji način ne utiče niti uređuje sadržaj takvog ugovora.

Obaveštenja korisnika:

Korisnik Portala je saglasan da ga Kompanija može obavestiti o izmenama i aktuelnostima u radu Portala. Takođe, korisnik je saglasan da ga Kompanija putem Portala može obavestiti o novim oglasima objavljenim na Portalu, odnosno o prijavama na oglase.

Korisnik portala je saglasan da Kompanija za potrebe obaveštavanja može koristiti njegove kontakt podatke koji se nalaze u bazi podataka Portala.

Reklamacije:

Na usluge koje pruža Kompanija nije moguće izjaviti reklamaciju. Smatra se da je usluga koju pruža Kompanija u potpunosti izvršena, jer je pružanje usluge otpočelo korišćenjem Portala Kompanije, a po saglasnošću Korisnika sa ovde postavljenim Uslovima korišćenja.

Autorska prava:

Kompanija ima autorska prava na sve sopstvene sadržaje (tekstove, vizuelne, audio i druge materijale, baze podataka), stoga se neovlašćeno korišćenje bilo kod dela Portala smatra kršenjem autorskih prava i podleže pravnim posledicama. Preuzeti sadržaji koji se nalaze na Portalu su postavljeni u najboljoj nameri i u skladu sa pravilima deljenja sadržaja sa označenim izvorom, odnosno vlasnikom autorskog prava nad preuzetim sadržajem.

Na Portalu mogu biti objavljeni elementi na kojima su imaoci (vlasnici, korisnici) autorskih prava, prava intelektualne svojine i  srodnih prava Registrovani korisnici Portala ili druga pravna lica i preduzetnici. Imaoci autorskih prava na sadržaju koji je objavljen na Portalu nosioci su tih prava i za vreme dok se isti nalazi na Portalu.

Objavom sadržaja na Portalu smatra se da postoji saglasnost imaoca autorskog prava, prava intelektualne svojine i srodnih prava  da taj sadržaj postane vidljiv neodređenom broju lica, odnosno svakom posetiocu Portala.

Kompanija ima odgovornost samo za sadržaj na kojem  ima autorska prava. Svaki Korisnik Portala snosi odgovornost za sadržaj koji samostalno objavljuje na Portalu, a koji je njegovo autorsko delo.

 

Linkovi na druge veb stranice:

Portal objavljuje linkove na druge veb stranice koje se ne nalaze na Portalu, njegovim serverima ili bilo kojim delovima Portala. Ovi linkovi su objavljeni u najboljoj nameri, te se Portal ne smatra odgovornim za sadržaje ovih stranica, kao ni za štetu koja nastaje kao posledica korišćenja ovih stranica.

Odricanje odgovornosti:

Svaki Korisnik Portala koristi Portal isključivo na sopstvenu odgovornost. Kompanija nije odgovorna za materijalnu, nematerijalnu ili bilo kakvu drugu vrstu štete koja nastane ili bi mogla nastati kao rezultat korišćenja Portala od strane Korisnika.

Korisnik je saglasan i izričito prihvata da Kompanija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika Portala ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Kompanija ne učestvuje u procesu selekcije kandidata i nema uvid u biografije kandidata kreiranih putem formi Portala ili samostalno kreiranih od strane fizičkih lica – kandidata. U skladu sa navedenim u ovim Uslovima korišćenja, fizička lica – kandidati su saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije od strane Registrovanih korisnika – pravnih lica/preduzetika, a sve u skladu sa Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Kompanija ne garantuje za tačnost podataka, pouzdanost, niti za sadržaj postavljen od strane Korisnika Portala. Isto tako, Kompanija ne garantuje za validnost i verodostojnost postavljenog sadržaja.

Kompanija ne garantuje da će biti zaključen pravni posao između korisnika Portala.

Kompanija nije odgovorna za bilo koji vid materijalne ili nematerijalne štete, kao i svake druge povrede koja može nastati kao posledica usled prekida rada Portala, grešaka u radu Portala, brisanja sadržaja sa Portala, kašnjena u radu Portal, prenosa računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe podataka, uništenja podataka, neovlašćenog korišćenja podataka, zloupotrebe podataka od strane trećih lica, kao i svih drugih ponašanja suprotnih Uslovima korišćenja, zakonskim odredbama i dobrim poslovnim običajima.

Kompanija nije odgovorna za privremene prekide u radu Portala. Takođe, Kompanija nije odgovorna za ogrničenja koja se odnose na obim poseta, a nastaju kao posledica redovnog ili vanrednog održavanja Portala.

Završne odredbe:

Kompanija u svakom momentu, bez bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja, može da izmeni ili dopuni Uslove korišćenja.

Ovi Uslovi korišćenja primenju se danom objave na Portalu.

Svaki odštampani primerak Uslova korišćenja poizvodi pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu.

Beograd, novembar 2018.