Skoči na sadržaj

Servir/ka kod PRVA SPORTSKA KOŠARKAŠKA GIMNAZIJA KOLEDž BEOGRAD

Mesto: Beograd
Opis:

PRVA SPORTSKA
KOŠARKAŠKA GIMNAZIJA
KOLEDž BEOGRAD
11250 Beograd, Stjepana Stupanca 15a
e-mail: officexxxxxxxxxxxxkoledz-beograd.eduxxxxxxxxxxxx

Servir/ka
na određeno vreme 3 meseca

USLOVI: III/IV stepen stručne spreme ugostiteljske struke; psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad; da lice nije osuđivano pravnsonažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje ili zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštxxxxxxxxxxxxenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik.

OSTALO: Rok za prijavljivanje je 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i dostavljanje dokumentacije koja nije u skladu sa navedenim neće se uzeti u razmatranje. Prijave na konkurs slati na gorenavedenu adresu ili na imejl-adresu: officexxxxxxxxxxxxkoledz-beograd.eduxxxxxxxxxxxx u skeniranoj formi.

Apliciraj