Uslovi i pravila korišćenja


Uslovi i pravila korišćenja

Opšte odredbe Uslova i pravila korišćenja portala radilica.rs

Korišćenjem saržaja koji je objavljen na portalu radilica.rs prihvatate objavljene Uslove i pravila korišćenja. Upotrebom portala radilica.rs saglasni ste sa Uslovima i pravilima korišćenja. Upotreba porala radilica.rs je isključivo na sopstvenu odgovornost u skladu sa Uslovima i pravilima korišćenja.

Radilica.rs zadržava pravo na izmenu aktuelnih Uslova i pravila korišćenja u svakom momentu. Korisnici su u obavezi da u svakom momentu budu upućeni u aktuelnu verziju Uslova i pravila korišćenja koji se nalaze na stranici https://radilica.rs/page/uslovi-i-pravila-koriscenja.html te da ih u potpunosti razumeju. Portal radilica.rs nije u obavezi da obaveštava korisnike o izmenama Uslova i pravila korišćenja. Uslovi i pravila korišćenja portala radilica.rs stupaju na snagu danom objave na stranici https://radilica.rs/page/uslovi-i-pravila-koriscenja.html

Portal radilica.rs ne snosi odgovornost za eventualno nastale posledice iz promena Uslova i pravila korišćenja portala radilica.rs.

Korisnici portala radilica.rs

Korisnici portala radilica.rs su sva lica koja koriste sadržaj portala radilica.rs u skladu sa ovim Uslovima i pravilima korišćenja. Korisnici portala radilica.rs su: 

- korisnici-poslodavci

- korisnici-kandidati

Zaštita ličnih podataka

Portal radilica.rs nastoji u najvećoj meri da zaštiti privatnost podataka svojih korisnika. Portal radilica.rs se obavezje da podatke svojih korisnika, dobijene procesom registracije i prihvatanja ovih Uslova i pravila korišćenja, kao i sve ostale podatke svojih korisnika, neće distribuirati, prikazivati, niti prodavati trećim licima, bez dozvole korisnika.

Autorska prava

Portal radilica.rs zadržava autorska prava na sve sopstvene objavljene saržaje (tekstualni, audio, vizuelni i drugi materijal i baze podataka), te se svako neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala radilica.rs smatra kršenjem autorskih prava i podložno je sudskom postupku. 

Linkovi ka drugim web stranicama

Na poralu radilica.rs nalaze se linkovi koji upućuju korisnike na web stranice koje nisu deo porala radilica.rs. Ovakvi linkovi su objavljeni od strane korisnika portala radilica.rs sa ciljem podobnijih objašnjenja koji su objavljeni u dobroj nameri. Portal radilica.rs ne smatra se odgovornim za saržaje koji se nalaze izvan stranica portala radilica.rs, kao ni za štetu bilo koje prirode koja je nastala kao posledica upotrebe ovakvih likova.

Besplatno oglašavanje

Portal radilica.rs svim korisnicima usluga pruža uslugu beslatnog oglašavanja što proističe iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Trajanje besplatne reklame je 30 dana od dana objave na portalu radilica.rs. Korisnici portala radilica.rs mogu oglas ukloniti pre isteka ovog roka. Po isteku ovog roka, korisnici mogu produžiti isti oglas.

Plaćeno oglašavanje

Portal radilica.rs korisnicima-oglašivačima nudi mogućnost plaćenog oglašavanja. Plaćeni oglasi istaknuti su na naslovnoj stranici. Trajanje plaćenog oglasa iznosi 15 ili 30 dana u zavinosti od izbora korisnika-oglašivača.

Zabranjeno oglašavanje

  1. Zabranjeno je oglašavati se suprotono odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
  2. Zabranjeno je oglašavati: neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, nekome nanosi šteta ili koristi nečija lakovernost.
  3. Zabranjeno je oglašavati prodaju i kupovinu dobara koja se ne odnose na tematiku portala radilica.rs
  4. Zabranjeno je oglašavanje: medicinskih ili medicinsko alternativnih postupaka i metoda, nadrilekarstva, opojnih droga i njihovog korišćenja, oružja i municije, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, duvana i duvanskih proizvoda (uključujući i elektronske cigarete) i njihovog konzumiranja, alkoholnih pića (sem piva i vina) i njihovog konzumiranja.
  5. Zabranjeno je oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
  6. Zabranjeno je oglašavanje finansijskih pozajmica
  7. Zabranjeno je oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.

Sankcije za kršenje Uslova i pravila korišćenja portala radilica.rs

Portal radilica.rs zadržava pravo da sve oglase koji nisu u skladu sa Uslovima i pravilima korišćenja ne objavi, odnosno da ih ukloni sa svojih stranica. Portal radilica.rs zadržava pravo da sve registrovane korisnike koji krše Uslove i pravila korišćenja portal radilica.rs trajno udalji bez prethodnog obaveštenja o tome.